Projectfasering: initiatief

Afhankelijk van de aard en omvang van de vraagstelling, kan er na een kennismaking gewerkt worden aan een programma van eisen. Dat is het zodanig inventariseren en vastleggen van de ambities, eisen, wensen, verwachtingen en voorwaarden van de opdrachtgever en toekomstige gebruikers, dat op basis daarvan een ontwerpproces kan worden gestart.

Het afnemen van interviews (met opdrachtgever – gebruiker(s) – overheden – omwonenden) kan daarbij een belangrijk ondersteunend aspect zijn in deze fase, als ook het instellen van één of meerdere klankbordgroepen (naast informatie inwinnen, het mede creëren van een breed draagvlak, met name van toepassing bij vrijwilligersorganisaties).

Vervolgens kan voor een specifieke locatie een haalbaarheidsonderzoek aanvullende informatie opleveren over de vertaling van de huisvestingsbehoefte in ruimtelijke en functionele mogelijkheden, maar ook in het benoemen van mogelijke risico’s (bestemmingsplan / welstandseisen / bouwregelgeving / investeringskosten e.d.). Op basis van deze uitkomsten kan er nadere besluitvorming plaats vinden.

impressie gevelbeeld hofwoningen

Kennis maken om uw wensen, ambities, eisen, wensen en verwachtingen vast te leggen?

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend adviesgesprek.